Thời tiết mấy ngày hôm nay quá nắng nóng phải không nào? :D :D  Vậy chúng ta cùng học thêm những từ vựng về chủ đề thời tiếtđể bổ sung thêm vốn từ vựng cũng như  áp dụng cho tiếng Anh giao tiếp hằng ngày một cách hiệu quả nhé!.

Xem thêm bài viết: 

 1. Lightning arrester / ˈlaɪtnɪŋ əˈrestər /: Cột thu lôi
 2. Thunder / ˈθʌndər /: Sấm, sét
 3. Thunderbolt / ˈθʌndərboʊlt /: Tiếng sét, tia sét
 4. Thunderstorm / ˈθʌndərstɔːrm  /: Bão tố có sấm sét, cơn giông
 5. rain / reɪn  /-mưa
 6. snow / snoʊ / -tuyết
 7. fog / fɔːɡ /-sương mù
 8. Ice / aɪs  /-băng
 9. Sun / sʌn  /-mặt trời
 10. sunshine / ˈsʌnʃaɪn /-ánh nắng
 11. overcast / ˌoʊvərˈkæst  /-u ám
 12. raindrop / ˈreɪndrɑːp / -hạt mưa
 13. snowflake / ˈsnoʊfleɪk  / -bông tuyết
 14. hailstone / ˈheɪlstoʊn  /-cục mưa đá
 15. weather forecast / ˈweðər ˈfɔːrkæst  / dự báo thời tiết
 16. rainfall / ˈreɪnfɔːl  / lượng mưa
 17. temperature / ˈtemprətʃər / nhiệt độ
 18. hail / heɪl  /-mưa đá
 19. wind / wɪnd /-gió
 20. breeze / briːz  / -gió nhẹ
 21. thermometer / θərˈmɑːmɪtər / nhiệt kế
 22. barometer / bəˈrɑːmɪtər / dụng cụ đo khí áp
 23. sunny  / ˈsʌni  /-có nắng
 24. frosty / ˈfrɔːsti  /-giá ré
 25. dry / draɪ /-khô
 26. wet / wet  / -ướt
 27. hot / hɑːt  /-nóng
 28. cold / koʊld  /-lạnh
 29. Cloudy / ˈklaʊdi  /: nhiều mây
 30.  Windy / ˈwɪndi  /: nhiều gió

 

 

Chúc các bạn học tập thật tốt!