Dạng cấu trúc thường gặp trong part 2 – TOEIC Listening của đề thi TOEIC.  Trong Part 2 của đề thi TOEIC, các bạn sẽ gặp cấu trúc Câu gián tiếp. Đây là dạng câu tương đối khó, với học viên sơ cấp. Dạng câu này chiếm tỉ lệ từ 2-3 câu trong Part 2 TOEIC Listening. Vậy những mẹo luyện nghe TOEIC nào bạn cần trang bị để làm tốt phần này?

Xem thêm :

 1. Câu hỏi gián tiếp

GrammarQuestion

Câu hỏi gián tiếp là câu hỏi được chèn vào vị trí túc từ của một câu hỏi khác, chẳng hạn: Do you know who…./ can you tell me what …/ Đáp án đúng dựa vào câu hỏi được chèn đó. Dạng câu hỏi này có thể trả lời Yes/ No.

Q: can you tell me where I can find good office furniture around here?
A: There’s a store on Hamilton Street

Q: Do you know where the bus stop is?
A: Walk down a couple of blocks

Q: Could you please find who handled this shipment yesterday?
A: Sure, it will take a minute.

Q: Do you know how to install this program?
A: Let me check the manual.

Q: Can you tell me when the meeting is starting?
A: In an hour

Hình thức trả lời câu hỏi gián tiếp

-       Trả lời trực tiếp: Về hình thức, câu hỏi gián tiếp có thể được trả lời bằng Yes hoặc No. Tuy nhiên trong bài thi đáp án đúng thường trả lời cho các câu hỏi: When/where/ why…nằm ở giữa câu. Ví dụ: Did you know why…? Thì đáp án đúng phải là về nguyên nhân, với câu Do you know where…? Đáp án đúng phải về nơi chốn.

-       Trả lời thoái thác: Đây là những câu trả lời không rõ ràng nhưng cũng đúng: It hasn’t been decided/ She didn’t tell me.

 Trên đây là một số chia sẻ về bí quyết làm bài đối với dạng câu hỏi gián tiếp Part 2 TOEIC Listening.Chúc các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả!