Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh……được viết bằng tiếng anh như thế nào nhỉ ? Câu trả lời xin dành cho bạn – người đọc bài viết này. Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu tên tiếng anh của các Bộ và cơ quan ngang Bộ ở nước ta nhé :

co-quan-cac-bo-va-co-quan-ngang-bo

  Tên Tiếng Việt                                                                             Tên Tiếng Anh

                                             Thủ đô Hà Nội                                                                               Hà Nội Capital

                                            Thành phố                                                                                       City

                                            Thành phố Hồ Chí Minh                                                              Ho Chi Minh city

                                            Tỉnh                                                                                                  Province

                                            Tỉnh Hà Nam                                                                                   Ha Nam province

                                            Quận                                                                                                  District

                                            Quận Ba Đình                                                                                  Ba Dinh district

                                            Xã                                                                                                       Commune

                                            Xã Quang Trung                                                                              Quang Trung commune

                                            Phường                                                                                              Ward

                                            Phường Tràng Tiền                                                                         Trang Tien ward

                                           Thôn / Ấp / Bản / Phum                                                                   Hamlet, Village

                                          Ủy ban nhân dân                                                                                People’s Committee

                                          – UBND Thành phố Hồ Chí Minh                                                  - People’s Committee of Ho Chi Minh City

                                          – UBND tỉnh Lạng Sơn                                                                     - People’s Committee of Lang Son Province

                                          – UBND huyện Đông Anh                                                                - People’s Committee of Dong Anh District

                                          – UBND xã Mễ Trì                                                                             - People’s Committee of Me Tri Commune

                                          – UBND phường Tràng Tiền                                                            - People’s Committee of Trang Tien Ward

                                          Văn phòng                                                                                            Office

                                          Sở                                                                                                           Department

                                          Sở Ngoại vụ Hà Nội                                                                             Ha Noi External Relations Department

                                          Ban                                                                                                          Board

                                          Phòng (trực thuộc UBND)                                                                   Committee Division

                                         Thị xã, Thị trấn                                                                                       Town

                                         Thị xã Sầm Sơn                                                                                       Sam Son town

                                        Chủ tịch Ủy ban nhân dân                                                                     Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

                                      – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội                                   - Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee

                                      – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh                      - Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s                                                                                                                                                                              Committee

                                     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam                                            - Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee

                                     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế                                        - Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee

                                     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh                                     - Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s                                                                                                                                                                             Committee

                                      – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng                                         - Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s                                                                                                                                                                       Committee

                                     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền                                - Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s                                                                                                                                                                              Committee

                                      Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân                                       Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s                                                                                                                                                                           Committee

                                       Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân                                                               Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

                                      Ủy viên Ủy ban nhân dân                                                                          Member of the People’s Committee

                                      Giám đốc Sở                                                                                                  Director of Department

                                      Phó Giám đốc Sở                                                                                          Deputy Director of Department

                                     Chánh Văn phòng                                                                                         Chief of Office

                                     Phó Chánh Văn phòng                                                                                 Deputy Chief of Office

                                     Chánh Thanh tra                                                                                            Chief Inspector

                                      Phó Chánh Thanh tra                                                                                    Deputy Chief Inspector

                                     Trưởng phòng                                                                                                Head of Division

                                     Phó Trưởng phòng                                                                                        Deputy Head of Division

                                     Chuyên viên cao cấp                                                                                     Senior Official

                                     Chuyên viên chính                                                                                        Principal Official

                                     Chuyên viên                                                                                                    Official

 

Tham khảo thêm :