Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO, WHICH, WHOM…

- Khi nó làm tân ngữ, phía trước nó không có dấu phẩy, không có giới từ (whose không được bỏ)

Ví dụ:

+ Here is the computer which I bought. = Here is the computer I bought.

+ This is my book, which I bought 2 years ago.

Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được.

+ This is the house in which I live.

Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đươc.

+ This is the man who lives near my house. Who là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó được.

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN

Ta sử dụng những cách sau:

1) Dùng cụm Ving

Dùng cho các mệnh đề chủ động

The girl who is talking to Ms Nga is my sister = The girl talking to Ms Nga is my sister.

2) Dùng cụm phân từ 2 (V3/ed)

Dùng cho các mệnh đề bị động.

The lamp which is made in China is five dollars. = The lamp made in China is five dollars, (dạng 1 và 2 là 2 dạng vô cùng phổ biến)

3) Dùng cụm động từ nguyên mẫu (to Vinf)

Dùng khi danh từ đứng trước có các từ bổ nghĩa như: ONLY, LAST, số thứ tự như: FIRST, SECOND…

He is the first person who came here yesterday. = He is the first person to come here yesterday.

- Động từ là HAVE/HAD

He had something that he could/had to do = He had something to do.

- Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)

There are six letters which have to be written today.

There are six letters to be written today.

Ghi nhớ:

Trong phần to inf này chúng ta cẩn nhớ 2 điều sau:

- Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm for sb trước to inf.

Ví dụ: We have some picture books that children can read.

We have some picture books for children to read.

Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ có nghĩa chung chung như: we, you, everyone… thì có thể không cần ghi ra.

Ví dụ:

Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.

Studying abroad is the wonderful (for us) to think about.

- Nếu trước relative pronouns có giới từ thì phải đem xuống cuối câu.

Ví dụ:

We have a peg on which we can hang our coat.

We have a peg to hang our coat on.

* Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ)

Dùng khi mệnh đề tính từ có dạng:

S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ

Cách làm:

- bỏ who, which và be

Football, which is a popular sport, is very good for our health.

Football, a popular sport is very good for our health.

* Phương pháp làm bài rút gọn:

Các bước để rút gọn mệnh đề quan hệ:

1. Nhìn xem mệnh đề có công thức S + BE + CỤM DANH TỪ không? (nếu có áp dụng công thức 4.

2. Nếu không có công thức đó thì xem tiếp trước who, which… có các  dấu hiệu first ,only v.v… không. nếu có thì áp dụng công thức 3 (to inf.) lưu thêm xem 2 chủ từ có khác nhau không (để dùng for sb)

3. Nếu không có 2 trường hợp trên mới xét xem câu đó chủ động hay bị động mà dùng VING hay P.P.

Nguồn bài viết: mshoatoeic.com