Trong Loại câu có một chủ ngữ trong tiếng Anh này chỉ dùng Would rather (không có than) và chia làm 2 thời:

1. Thì hiện tại

Động từ sau would rather là nguyên thể bỏ to. Nếu muốn dùng phủ định đặt not trước động từ nguyên thể bỏ to

S +  would rather + (not) bare inf

Ví dụ:

Jim would rather go to class tomorrow.

2. Thì quá khứ

Ở thì quá khứ sau would rather là have + past participle (hay còn gọi là phân từ 2 – PII)

S + would rather + have + (P2)

Ví dụ:

John would rather have gone to school yesterday than today. (John thích đi học vào ngày hôm qua hơn ngày hôm nay).

3. Loại câu có 2 chủ ngữ

Ở loại câu này thành ngữ được sử dụng sẽ là would rather that (ước gì mong gì) và chia làm những mẫu câu như sau:

1. Câu cầu khiến ở hiện tại

Là loại câu diễn đạt ý người thứ nhất muốn người thứ 2 làm một việc gì đó, nhưng làm hay không còn tuỳ thuộc vào  phía người thứ 2. Do vậy cấu trúc động từ sau chủ ngữ 2 phải là nguyên thể bỏ to

Ví dụ:

I would rather that Jones call me tomorrow (Tôi muốn Jones gọi điện cho tôi vào ngày mai.)

2. Điều kiện không thực hiện được ở hiện tại (nghĩa của câu trái với thực tế).

Động từ sau chủ ngữ 2 sẽ chia ở Simple past, động từ to be sẽ phải được chia thành Were ở tất cả các ngôi

S1 + would rather that + S2 + V2/ed/were…

Ví dụ:

Jane would rather that it were winter now. (It is not winter now.)

Nhận xét:

- Trong các câu trên nghĩa của vế thứ 2 luôn trái với thực tế ở thời điểm hiện tại.

- Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng did + not + V hoặc were not…..

3. Điều kiện không thể thực hiện được trong quá khứ (nghĩa của câu là trái với thực tế.)

Trong loại câu này động từ ở mệnh đề thứ 2 sẽ phải được chia ở Past perfect

S1 + would rather that + S2 + had + V3/ed

Jim would rather that Jill had gone to class yesterday.

Nhận xét: Trên thực tế nghĩa của to wish và would rather that (với nghĩa ước, mong muốn) trong trường hợp trên là giống nhau nhưng Wish được sử dụng trong tiếng Anh bình dân (hàng ngày). Còn would rather that mang kịch tính nhiều hơn.

Các bạn xem thêm bài viết: